FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı

Öğretmen Yeterlikleri Kitabı


 

Hakkımızda

Bilim ve teknoloji alanlarındaki hızlı gelişmeler, hayatın her alanında ama özellikle eğitim alanında hızlı bir değişimi de beraberinde getirmektedir. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün yürütmekte olduğu çalışmalar, yaşanan bu değişimi yönetecek kapasitenin oluşumuna öncülük etmektedir.

Eğitimin niteliğini arttırmak için Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen Temel Eğitime Destek Programı kapsamında, çocuklarımızı 21. Yüzyıla hazırlamada en etkin role sahip olan öğretmenlerimizin mesleki standartlarının yükseltilmesine yönelik bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda;
1. Öğretmenlerin, hizmet öncesi öğretim programlarının geliştirilmesinde, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, bireysel mesleki gelişimlerini planlama, uygulama ve izleme süreçlerinde yol haritası olmak üzere Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri hazırlanmış, 2590 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. Temel eğitim kademesinde görevli öğretmenlere yönelik 16 alanda (3’ü görme, işitme ve zihin engelliler öğretmenliği) özel alan yeterlikleri hazırlanmış, Talim ve Terbiye Kuruluna sunulma aşamasına gelmiştir.

3. Öğrenen öğretmen-öğrenen okul anlayışını geliştirmeye yönelik olarak okul yöneticileri ve öğretmenler için Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu (OTMG) hazırlanmıştır. Kılavuzun, öğretmene mesleki yeterliğini geliştirme sürecinde, kendi gelişim modelini oluşturmasında ve hizmet içi eğitim ihtiyacını iş başında meslektaşlarıyla işbirliği yaparak ve yakın çevre imkânlarını kullanarak geçekleştirmesinde rehber olması amaçlanmıştır.

Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu ile öğretmenlerimizden, kendi gelişimlerini planlamaları, uygulamaları, izleme ve değerlendirme sürecinin etkin katılımcısı olmaları, başta kendileri olmak üzere öğrenci, okul, veli ve yakın çevrenin gelişimine katkı sağlamaları beklenmektedir.

Kılavuz, birinci aşamada, Mart 2006-Şubat 2007 arasında 6 ilde 74 okulda 1470 öğretmenle pilotlanmıştır. Pilotlamanın ikinci aşaması, 311 okul ve 9200 öğretmen düzeyinde genişletilerek Mart 2007 de başlatılmış, Haziran 2008 sonu itibariyle tamamlanacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün, öğretmenlik mesleğinin statüsünün ve öğrencilerin alacakları eğitimin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kesintisiz devam etmektedir.


Çalışma Ekipleri

6 pilot ilde, 74 okulda başlayan ve 311 okulda toplam 9200 öğretmenle devam etmekte olan Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli’ne ilişkin Kılavuzun pilot uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmaların veri kaybına uğramaksızın raporlanması, bilgi, deneyim paylaşımının düzenli olarak yürütülebilmesi ve ihtiyaç duyulan desteğin sistematik olarak sağlanabilmesi amacıyla;

oluşturulmuştur.

Ulusal Çalışma Ekibi: OTMGM pilot uygulamalarına ilişkin çalışmaların ulusal bazda planlanması ve raporlanması, bu kapsamda pilot illerdeki çalışmaları izleyen ve bu illerde görevli il çalışma ekiplerine destek hizmeti için oluşturulan çalışma grubudur.

Ulusal Çalışma Ekibi, illerden gelen aylık ilerleme raporlarının birleştirilmesi ve ulusal raporların hazırlanması, sürece ilişkin anketlerin hazırlanması, analizi ve raporlanması, bilgilendirme toplantıları ve çalıştayların hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve toplantılarda sunumların yapılması, çalışmalar sırasında ulusal ve uluslar arası uzmanlarla eş güdüm içinde çalışılması, çalıştaylar sonrasında gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yapılması, sonuçların paylaşılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konularında görevlidir.

İl Çalışma Ekibi: OTMGM pilot uygulamalarına ilişkin ilde yapılan çalışmaların planlanması ve raporlanması,  okullardaki çalışmaları izleyen ve bu çalışmaların yürütülmesinde okul çalışma ekiplerine destek hizmeti için oluşturulan çalışma grubudur.

İl Çalışma Ekipleri, pilot okullarda yürütülen OTMG uygulamaların izlenmesi, çalışmalara destek verilmesi, okullardan gelen raporların birleştirilmesi, il bazında bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması, aylık ilerleme raporunun hazırlanması, anketlerin uygulanması ve verilerin birleştirilmesi, il bazında bilgilendirme toplantılarının yapılmasından, sonuçların paylaşılması iş ve işlemlerin gerçekleşmesi konularında görevlidir.

Okul Çalışma Ekibi: Görevli olduğu okulda OTMG uygulamalarına ilişkin yapılan çalışmaların planlanması ve raporlanması süreçlerini yürüten, çalışmaların yürütülmesinde okul müdürüne ve Mesleki Gelişim Planı hazırlayan öğretmenlere destek olan, OTMG uygulamalarıyla ilgili ile gerekli konularda eşgüdümü sağlayan ve il çalışma ekibi ile iletişim kuran çalışma grubudur.

Pilot uygulamanın birinci aşaması olan Mart 2006 - Şubat 2007 sürecinde pilot okullarda eşgüdüm çalışmalarını yürüten “Okul Çalışma Ekipleri" kavramının yerini, Mart 2007- Haziran 2008 sürecinde, konunun okulların yapısına uygun olarak ele alınmasına olanak tanımak ve okullarda daha sistematik, etkili bir iletişim yapısının oluşturulmasını sağlayabilmek için “OTMG koordinatörlüğü” kavramı almıştır.

Bu bağlamda OTMG koordinatörü, öğretmenler kurulunca önerilen en az iki öğretmen arasından okul müdürünce belirlenen, görev yapmakta olduğu okulda OTMG çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesi, her bir branşın zümre başkanları ile yürütülmekte olan sürece ilişkin izleme çalışmalarının koordine edilmesi, bireysel mesleki gelişim planlarının toplanıp bir araya getirilerek OTMG planına ve Okul Gelişim Planına yansıtılmasında ve OTMG ile ilgili her türlü form ve kayıtların veri tabanının oluşturulmasında okul müdürüne yardım, yakın çevre ve okul olanaklarının kullanılmasında öğretmenlere destek, OTMG ile ilgili okulda yürütülmekte olan her türlü etkinliğin kayıt altına alınmasını sağlama, okuldaki gelişim ile ilgili yıllık gözden geçirmeleri yapmak ve bir sonraki yılın OTMG planlamaları hakkında öğretmenleri haberdar etme, öğrenme ihtiyacı ve mesleki gelişim ihtiyacı ile ilgili zümre başkanlarının görüşlerinin alınmasını sağlama, OTMG uygulamalarından elde edilen çıktıları okul müdürüne raporlama konularında görevlidir.

 

Öğretmen Yeterlikleri Araştırma Grubu

Mehmet ÖZCAN
Daire Başkanı

Baki TOPÇU
Şube Müdürü

Hülya YALÇINKAYA
Öğretmen
Esen DALGIN BAŞARA
Öğretmen

Gül ÇELEBİ İLHAN
ÖğretmenDaire Başkan
Mehmet Özcan
Şube Müdürü
Baki Topçu
 


(Kimlerle Başladık tıklayınız)

Okul Temelli Mesleki Gelişim
İl Çalışma Ekipleri

Ankara - OTMG İl Çalışma Ekibi

Ankara Okul Temelli Mesleki Gelişim İl Çalışma Ekibi
Zeliha GÜNEŞ DEMİR - Filiz METE - Güler SULAR - Nurcan ŞEN - Nuri ÖNE - H.Cem YAVRU - Hasan ÖKSÜZ - Esra SOMUNCU - Zahide Betül ÜLKE - Şenol İZMİT - İnci ÜNAL - Osman KARAPINAR(İlköğretim Müfettişleri Başkanı) - Fadime KARACAN - Hülya TÜRKOĞLU TEKMEN - Sevinç AKSAY -Fazıl AKAY - Filiz ERGİNER

 
Bolu - OTMG İl Çalışma Ekibi
Bolu Okul Temelli Mesleki Gelişim İl Çalışma Ekibi
Selma KAYA - Cihat KARASU - Fatih EFE - Gülay YAŞAR - İsmail CAN - Mehmet BAŞ
Ömer MADEN - Adem FIRAT - Serkan KARTALLIOĞLU - İlker KÖSTERELİOĞLU
Hayri MISIRLIOĞLU - Soner ARIK - Hayati DEDE
 
Hatay - OTMG İl Çalışma Ekibi
hatay Okul Temelli Mesleki Gelişim İl Çalışma Ekibi
Emin KARAGÖZ - Şeyda AKGÖL - Songül ÇAKMAK - Melahat DUM - Mustafa ERDOĞAN
İbrahim ASLAN - Raziye APAYDIN - Şahin BÜTÜNER
 
İzmir - OTMG İl Çalışma Ekibi
İzmir Okul Temelli Mesleki Gelişim İl Çalışma Ekibi

Faruk EFE - Cuma KARKİN - Faruk Altınkılıç - Ali YILMAZ - Mehmet ECE - Gülamin AKÇALI - Selvinaz EKİZ - Z. Müge ŞAHİN - Hediye SADE - Meltem AYDOĞAN - Dilek TEPEKULE - Sevilay BATU - İbrahim YÜZEÇ - Güneş ÖZTÜRK - A. Dilek ÖZMEN

Kocaeli - OTMG İl Çalışma Ekibi
Kocaeli Okul Temelli Mesleki Gelişim İl Çalışma Ekibi
Dilaver KINAY - Kazım KURTOĞLU - Salih BÜYÜKYILMAZ - Hakan ZEYBEK - Bilal ÖREKLİ Orkun DENİZOĞLU - Hatice KILIÇKAP - Ümit Naim ÖZDEBİR - Esra ÇATALBAŞ
Nihat Bilgehan KARACIK - Fatih TEKİNKAYA - Gamze ÜNSÜR - Gülseren TOPUZ
Birol UYKUR - Mustafa DOĞAN - Mustafa ÇİFTÇİ - Münir YİĞİT Abdurrahman AY
Azmi DURGUT - Muammer KARAÇAM
 
Van - OTMG İl Çalışma Ekibi
Van Okul Temelli Mesleki Gelişim İl Çalışma Ekibi
Ahmet ORHAN - Süleyman YAVUZER - Seyfullah YAŞAR - Ahmet BULUN
Mehmet HAŞİMOĞLU - Uğur GÜLTEKİN  - Murat TURAN - Erdal MERİÇ
Ömer KURBAN - Emine OYMAK - Tülin MORKOÇ - Esra TÜMKAYA - Dilan ÜNAL
Nurettin ENTERİLİ - Vedat DOĞAN - Cevher DÖĞER - Saliha ERTEKİN